คำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

คำนวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมจากกำไร และ P/E

P/E ที่คาดหวัง เท่า
กำไรสุทธิของบริษัท ล้านบาท
จำนวนหุ้นของบริษัท ล้านหุ้น


คำนวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมจาก Book Value และ P/BV

P/BV ที่คาดหวัง เท่า
Book Value (BV) บาท


คำนวณมูลค่าหุ้นในอนาคต

จำนวนเงินต้น บาท
จำนวนปี ปี
อัตราผลตอบแทน(ROE) %
คำนวณอัตราคิดลดหามูลค่าในปัจจุบัน (จากมูลค่าในอนาคตที่คาดหวัง)

จำนวนเงินอนาคตที่ต้องการ บาท
จำนวนปีที่จะใช้ ปี
อัตราผลตอบแทน(ROE) %
* คำนวณโดยคิดอัตรากำไรหรือผลตอบแทนคงที่ แบบเงินทุนทบต้น